SAI BABA EVENING AARTI PDF

Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj! Charana rajaatalee Dhyaava daasaan visaawaa, bhaktaa visaawaa. Give refuge to the downtrodden devotees who are at your feet. We do Aarti to you Sai Baba. Jaaluniyaan aananng swaswaroopee raahe dhanga Mumukshu janaan daavee nija dolaan Sreeranga, dolaan Sreeranga Aarti Sai Baba Burn the desires.

Author:Goltizragore Tygok
Country:Montenegro
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):27 May 2006
Pages:447
PDF File Size:15.98 Mb
ePub File Size:20.86 Mb
ISBN:214-8-52033-454-1
Downloads:87988
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZusidaSmarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri Sainatha. Vase jo sada davaya santa lilaDise ajnya lokanpari jo jananla Pari antari jnana kaivalyadata. Namaskara sastanga Sri Sainatha. Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha. Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala Mukhi ghala preme khara grasa ata.

Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti Prayagadi tirthe padi namrahota. Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali citsavarupi milali Kari rasakrida save Krsnanatha. Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave Bhavi Mohaniraja ha tari aata.

Aisa yei Ba Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu. Kohlapura bhiksesi Nirmala nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi. Aisa yei ba Zoli lombatase vama kari. Trisula damaru-dhari Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari Aisa yei ba Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba Nagajata muguta sobhato matha. Aisa yei ba Tatpara tuzya ya he dhyani. Aksaya tyanche sadani Lakshmi vasakari dinarajani. Raksisi sankata varuni Aisa yei ba Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya Purnanandha sukhe hi kaya.

Lavisi hariguna gaya. Aisa yei Ba. Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba 7. Sri Sainatha Mahima Stotram Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam manovaggatitam munirdhyanagamyam Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam, namamisvaram sadgurum sainatham. Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapada-sritanam svabhaktipriyanam Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram sadgurum sainatham. Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam titka mapya priyam tam Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Sada kalpavrksasya tasyadhimule bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam tam, namamisvaram sadgurum sainatham. Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham. Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih, Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam sambhavam ramameva vathirnam Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram sadgurum sainatham. Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho, Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama.

Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum. Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya myahamaharnisam-muda. Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram tava sainatha Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu. Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje makarandalubdhah.

Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada saroja darsanat Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe. Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya Sansara janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti.

Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam. Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita. Ruso bhagini bandhuhi, svasura sasubai ruso Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Puso na sunabai tya maja na bhratrjaya puso Puso na priya soyare, priya sage na jnati puso. Puso suhrda na sakha, svajana naptabandhu puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Puso na anala mule, taruna vrddhahi na puso, Puso na Guru dhakute, maje na thora sane puso.

Puso naca bhalebure, sujana sadhuhi na puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Ruso catura tattvavit vibudha prajna jnani ruso, Rusohi vidusi striya kusala panditahi ruso, Ruso mahipati vati bhaiaka tapasihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Ruso javi rsi muni anagha siddha yogi ruso, Ruso hi grhadevata, ni kulagramadevi ruso. Ruso khala pisaccahi malina dakinihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Ruso mrga khaga krmi, akila jivajantu ruso, Ruso vitapa prasatara acala apagabdhi ruso. Ruso kha pavanagni vara avani pancatattve ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Ruso vimala kinnara amala yakinihi ruso, Ruso sasi khagadihi, gagani tarakahi ruso.

Ruso mana sarasvati, capalacitta tehi ruso, Ruso vapu disakhila kathina kala rohi ruso. Ruso sakala visahi mayi tu brahmagola ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Vimudha mhanuni haso, maja na matsarahi daso, Padabhiruci ulhaso, jananakardami na faso. Na durga dhrtica dhaso, asivabhava mage khaso, Prapanci mana he ruso, drdha virakti citti thaso. Kunachi ghrna naso na ca sprha kasaci aso, Sadaiva hrdayi vaso, manasi dhyani Sai vaso.

Puspanjali Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah. Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti.

Sri Narayana Vasudeva.

IMPROVED SEAM CARVING FOR VIDEO RETARGETING PDF

Shirdi Sai Baba Dhoop Aarti English Lyrics

.

ITALC TUTORIAL PDF

Shirdi Sai Baba Evening Aarti Lyrics

.

DYTRAN TUTORIAL PDF

Sai Baba Aarti – Dhoop Aarti – Evening Aarti

.

IMOLA MICRON 2.0 PDF

Sai Baba Evening Aarti Lyrics – The Lyrics Mania

.

Related Articles